1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės), yra šalims privalomas teisinis dokumentas nusakantis Pirkėjo (toliau Pirkėjas) ir Pardavėjo (toliau Pardavėjas) teises bei pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitus su prekių pirkimu – pardavimu aloeveraproduktai.lt elektroninėje parduotuvėje susijusius aspektus.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba papildyti šias Taisykles.

Visi kilę nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti abipusio susitarimo probleminiai klausimai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

2. PREKIŲ ĮSIGIJIMAS ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJĖ

2.1. Išsirinkite prekes, įdėkite jas į krepšelį bei spauskite „Pirkti dabar“.

2.2. Užsiregistruokite arba apsipirkite kaip svečias.

2.3. Užpildykite arba patvirtinkite savo kontaktinius duomenis.

2.4. Pasirinkite Jums priimtiną pristatymo bei apmokėjimo būdą.

2.5. Patikrinkite ar užsakymas bei kontaktinė informacija yra teisingi ir patvirtinkite užsakymą.

3. PREKIŲ KAINOS, TERMINAI IR ATSISKAITYMO BŪDAI

3.1. Prekių kainos nurodytos eurais.

3.2. aloeveraproduktai.lt elektroninė parduotuvė turi teisę be perspėjimo pakeisti elektroninėje parduotuvėje parduodamų produktų kainas.

3.3. Galimi šie atsiskaitymo būdai:

3.3.1. Atsiskaitymas naudojantis paysera.com sistema bei pastarosios teikiamais mokėjimo būdais.

4. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

4.1. Norint grąžinti aloeveraproduktai.lt elektroninėje parduotuvėje įsigytas prekes reikia žinoti:

4.1.1.Būtina informuoti mus el. paštu gyvenimassuforever@gmail.com (nurodykite užsakymo numerį, grąžinimo priežastis ir grąžintinų prekių sąrašą) per 7 darbo dienas nuo prekių pristatymo datos.

4.1.2. Kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama kokybė (pvz.: pažeista pakuotė ir kt.) arba gavote ne tą produktą, kurį užsakėte, mes įsipareigojame savo lėšomis pasirinktinai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

4.1.3. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis“, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217.;

4.1.4. Tinkamos kokybės prekės grąžinamos remiantis LR ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.

4.2. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

4.2.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje.

4.2.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta.

4.2.3. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė).

4.2.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

5. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

5.1. Mes garantuojame:

5.1.1. aloeveraproduktai.lt elektroninėje parduotuvėje Pirkėjo pateiktų asmeninių duomenų (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kt.) saugumą.

5.1.2. Asmeninė informacija bus panaudota tik prekių pirkimo-pardavimo sandoriui atlikti.

5.1.3. Asmeninė informacija nebus perduota tretiesiems asmenims be Jūsų sutikimo.

5.1.4. Jūsų pateikta asmeninė informacija bus panaudota tik pirkimo-pardavimo sandoriui atlikti išskyrus LR įstatymais reglamentuojamus atvejus.

6. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

6.1. Pirkėjas, norėdamas įsigyti aloeveraproduktai.lt elektroninėje parduotuvėje parduodamas prekes, privalo perskaityti pirkimo taisykles ir sąlygas;

6.2. Mokėjimo informacijos skiltyje patvirtinti, kad su taisyklėmis ir sąlygomis susipažino.

7. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes aloeveraproduktai.lt elektroninėje parduotuvėse bei įsipareigoja laikytis šių pirkimo – pardavimo taisyklių.

7.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti aloeveraproduktai.lt elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių (žiūrėti 4 skyrių).

7.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai aloeveraproduktai.lt elektroninės parduotuvės administraciją el. paštu gyvenimassuforever@gmail.com.

7.4. Pasikeitus Pirkėjo registracijos formoje pateiktiems duomenims, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

7.5. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Jis privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

7.6. Pirkėjas, naudodamasis aloeveraproduktai.lt elektronine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

8. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1. Pirkėjui sąmoningai ar nesąmoningai kenkiant ar mėginant pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ir/arba pažeidžiant savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis aloeveraproduktai.lt elektronine parduotuve, išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

8.2. Esant nuo Pardavėjo nepriklausomoms aplinkybėms (nenugalima gamtos jėga „force majeure“) ir kitoms svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės prekybos parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

8.3. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu šiose taisyklėse nurodytomis sąlygomis.

8.5. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

9. ATSAKOMYBĖ

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir perdavimo tretiesiems asmenims atveju po to sekantys trečiųjų šalių veiksmai elektroninėje parduotuvėje, pasinaudojant perduotais duomenimis, tampa Pirkėjo atsakomybe.

9.3. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve.

9.4. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba papildyti šias Taisykles.

Visi kilę nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti abipusio susitarimo probleminiai klausimai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.